top of page

Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)