top of page

Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)