top of page

Euzophera osseatella (Treitschke, 1832)