top of page

Pyropteron meriaeformis (Boisduval, 1840)