top of page

Tineidae

Myrmecozela ataxella

Eudarcia alberti

Infurcitinea minuscula

Infurcitinea atrifasciella

Infurcitinea monteiroi

Dryadaula pactolia

Nemapogon granella

Nemapogon variatella

Gaedikeia kokkariensis

Neurothaumasia ragusaella

Cephimallota crassiflavella

Reisserita chrysopterella

Trichophaga bipartitella

Tinea pellionella

Tinea translucens

Tinea columbariella

Niditinea striolella

Monopis laevigella

Monopis nigricantella