top of page

Caloptilia staintoni (Wollaston, 1858)