Yponomeutidae

Yponomeuta evonymella

Yponomeuta rorrella

Yponomeuta sedella

Kessleria brevicornuta

Swammerdamia pyrella

Cedestis gysseleniella

Yponomeuta malinellus

Yponomeuta irrorella

Zelleria oleastrella

Paradoxus osyridellus

Paraswammerdamia albicapitella