top of page

Yponomeutidae

Yponomeuta evonymella

Yponomeuta rorrella

Yponomeuta sedella

Kessleria brevicornuta

Pseudoswammerdamia combinella

Paraswammerdamia nebulella

Ocnerostoma friesei

Yponomeuta malinellus

Yponomeuta irrorella

Zelleria oleastrella

Paradoxus osyridellus

Swammerdamia pyrella

Cedestis gysseleniella

Yponomeuta cagnagella

Yponomeuta plumbella

Zelleria hepariella

Parahyponomeuta egregiella

Paraswammerdamia albicapitella

Cedestis subfasciella

bottom of page