Pyralidae

Achroia grisella

Aphomia sociella

Endotricha flammealis

Hypsopygia fulvocilialis

Pyralis farinalis

Bostra obsoletalis

Stemmatophora combustalis

Stemmatophora borgialis

Aglossa caprealis

Synaphe punctalis

Hypotia muscosalis

Hypsotropa vazquezi

Ematheudes punctella

Cryptoblabes bistriga

Bradyrrhoa cantenerella