top of page

Crambidae

Família  de voo quer diurno quer nocturno. Em Portugal são conhecidas 140 espécies das 560 existentes na Europa. Grau de identificação fácil para a maioria mas com algumas sub-famílias requerendo mais prática e atenção (Scopariinae e Crambinae).

Paracorsia repandalis

Achyra nudalis

Pyrausta sanguinalis

Pyrausta aurata

Pyrausta nigrata

Sitochroa palealis

Anania lancealis

Anania testacealis

Ostrinia nubilalis

Udea bipunctalis

Pleuroptya ruralis

Mecyna auralis

Diplopseustis perieresalis

Duponchelia fovealis

Hodebertia testalis

Dolicharthria punctalis

Metasia ibericalis

Cydalima perspectalis

Aporodes floralis

Atralata albofascialis

Eurrhypis guttulalis

Evergestis forficalis

Evergestis dumerlei

Hellula undalis

Scoparia pyralella

Scoparia subfusca

Eudonia angustea

Eudonia phaeoleuca

Heliothela wulfeniana

Euchromius anapiellus

Euchromius cambridgei

Calamotropha paludella

Crambus pascuella

Angustalius malacellus

Agriphila inquinatella

Agriphila selasella

Agriphila cyrenaicellus

Catoptria pinella

Mesocrambus tamsi

Xanthocrambus delicatellus

Pediasia ribbeellus

Pediasia bolivarellus

Ancylolomia palpella

Ancylolomia inornata

Elophila nymphaeata

Parapoynx stratiotata

Loxostege scutalis

Palepicorsia ustrinalis

Pyrausta neglectalis

Pyrausta purpuralis

Pyrausta limbopunctalis

Sitochroa verticalis

Anania coronata

Anania verbascalis

Udea ferrugalis

Udea numeralis

Pleuroptya crocealis

Mecyna asinalis

Diasemia reticularis

Spoladea recurvalis

Leucinodes laisalis

Antigastra catalaunalis

Metasia cuencalis

Herpetogramma licarsisalis

Cynaeda dentalis

Titanio tarraconensis

Evergestis frumentalis

Evergestis extimalis

Evergestis marocana

Hydriris ornatalis

Scoparia staudingeralis

Anarpia incertalis

Eudonia lineola

Eudonia mercurella

Euchromius ocellea

Euchromius gozmanyi

Chilo phragmitella

Calamotropha fuscilineatellus

Crambus lathoniellus

Agriphila deliella

Agriphila argentistrigellus

Agriphila straminella

Agriphila tersellus

Catoptria fulgidella

Mesocrambus marabut

Chrysocrambus dentuellus

Pediasia hispanica

Platytes cerussella

Ancylolomia tentaculella

Hyperlais glyceralis

Elophila feili

Parapoynx fluctuosalis

Loxostege sticticalis

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis

Pyrausta despicata

Pyrausta acontialis

Uresiphita gilvata

Anania fuscalis

Anania terrealis

Anania hortulata

Udea institalis

Arnia nervosalis

Mecyna trinalis

Agrotera nemoralis

Diasemiopsis ramburialis

Palpita vitrealis

Dolicharthria aetnaealis

Metasia suppandalis

Nomophila noctuella

Metaxmeste schrankiana

Tegostoma comparalis

Eurrhypis pollinalis

Evergestis isatidalis

Evergestis politalis

Cornifrons ulceratalis

Scoparia gallica

Scoparia ambigualis

Eudonia lacustrata

Eudonia delunella

Eudonia pallida

Euchromius vinculellus

Euchromius ramburiellus

Chilo suppressalis

Chrysoteuchia culmella

Crambus perlella

Agriphila tristella

Agriphila latistria

Agriphila trabeatellus

Agriphila geniculea

Catoptria staudingeri

Mesocrambus pallidellus

Pediasia contaminella

Pediasia siculellus

Platytes alpinella

Ancylolomia disparalis

Hyperlais siccalis

Acentria ephemerella

Nymphula nitidulata

bottom of page