top of page

Crambidae

Paracorsia repandalis

Achyra nudalis

Pyrausta sanguinalis

Pyrausta aurata

Pyrausta nigrata

Sitochroa palealis

Anania lancealis

Anania testacealis

Ostrinia nubilalis