Crambidae

Paracorsia repandalis

Achyra nudalis

Pyrausta sanguinalis

Pyrausta aurata

Pyrausta nigrata

Sitochroa palealis

Anania lancealis

Anania testacealis

Ostrinia nubilalis

Udea bipunctalis

Pleuroptya ruralis

Mecyna auralis

Diplopseustis perieresalis

Duponchelia fovealis

Hodebertia testalis

Dolicharthria punctalis

Metasia ibericalis

Cydalima perspectalis

Aporodes floralis